vô hiệu
15-01-2018 10:11:08
Lượt xem: 1717

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu...