chấm dứt hợp đồng
10-01-2018 23:16:41
Lượt xem: 1219

Đề nghị luật sư tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

05-01-2018 10:55:24
Lượt xem: 1784

Bản thân người lao động hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường chi phí đào tạo.