lấn chiếm
08-01-2018 10:07:21
Lượt xem: 1652

Trồng cây, xây tường trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình thì có được bồi thường khi nhà nước thu hồi?