nhập cảnh
31-01-2018 15:11:53
Lượt xem: 1035

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 50 Luật du lịch năm 2005.